پارکینگ های ساخت شناور

پارکینگ های ساخت شناورمجهز به جرثقیل های زرافه ای 150 تنی