سیستم آب اندازی و آبگیری شناور

سیستم آب اندازی و آبگیری شناور 11000 تنی از نوع Syncrowlift