اسکله پهلوگیری شناور

اسکـله پهلـوگیری شنـاور به طـول 332 متر مجهز به جرثقیل زرافـه ای 40 تن